วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว และระเบียบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ชื่อ นามสกุล : เด็กชายณัฐพล   นิคมเขต
ชื่อเล่น : เสือ
เกิดวันที่   25 เดือน ธันวาคม .. 2540
ที่อยู่  30 หมู่ 2 . บ้านเลือก . โพธาราม . ราชบุรี
คติประจำใจ 
เสนอ : อาจารย์พิทักษ์ คำแคว่น
วงนักร้อง : shinee

ระเบียบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน .. 2553
       เพื่อให้การควบคุมดูแล แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2553 สามารถปฏิบัติแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพแลเพื่อใช้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์พิจารณาดำเนินงาน และการลงโทษ หรือแก้ไขความประพฤตินักเรียนที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนใช้เป็นการสร้างเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดีประพฤติชอบ จึงวางระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน ดังต่อไปนี้
1.           ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ว่าด้วยคะแนนความประพฤติ           
           นักเรียน พ.. 2553
2.           ในระเบียบนี้
คำว่า นักเรียน     หมายถึง     ผู้ศึกษาเล่าเรียนปัจจุบันในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
คำว่า ครู              หมายถึง     บุคลากรวิชาชีพปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้าน
การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ                                                                             ผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
คำว่าครูที่ปรึกษาหมายถึง     บุคลากรวิชาชีพปัจจุบันในโรงเรียนโพธาวัฒนา                  เสนี ที่ได้รับตำแหน่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนตาม          ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น สำรวจการมาเรียน / ทำระเบียบสะสม / การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ                 
คำว่าโรงเรียน       หมายถึง         โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอ โพธารามc       จังหวัด ราชบุรี                                     
                
                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น